Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van Kruze op www.kruze.be. Door het gebruik van onze website, het accepteren van een promotie of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt u de toepassing van deze algemene voorwaarden.

De verkoper is Kruze, een onderdeel van TRIPL’A, met zetel te Clarahof 32, 3020 Veltem-Beisem en KBO nr 0806.738.607, RPR Leuven.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien u handelt met derden ingeschakeld door Kruze.

Kruze garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 : Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Kruze zijn vrijblijvend en gebeuren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kruze. Kruze is gemachtigd om bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Indien een bestelling door Kruze niet wordt geaccepteerd, dan wordt dit binnen 48 uur meegedeeld na ontvangst van de bestelling.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen via email, telefonisch, mondeling of de website verstrekt met betrekking tot promoties en kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 : Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s (EUR), inclusief BTW  (6%, 21% afhankelijk van type product) en eventuele andere taksen, maar exclusief verzendkosten.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Betaling

Betaling kan gebeuren in contante bij afhaling, via overschrijving, paypall of payconiq.

Alle bestelde goederen dienen vooraf betaald te worden, behalve indien gekozen wordt voor betaling bij afhaling.

Artikel 5 : Levering

Bestellingen worden binnen een termijn van 3 dagen afgehandeld voor levering. Deze levertermijn is echter een indicatie en overschrijding ervan geeft geen recht op schadevergoeding of andere rechten.

In het geval we niet in staat zijn binnen de 30 dagen de bestelde goederen te leveren, nemen we contact met u op om de verdere afhandeling te bespreken. U heeft dan het recht om de verkoop kosteloos te ontbinden, alle betaalde sommen worden binnen een termijn van 14 dagen terug aan u overgemaakt.

De goederen worden geleverd op het adres dat door de koper als leveringsadres wordt opgegeven bij de bestelling. Indien geen leveringsadres werd opgegeven dan gebeurd de levering op het thuisadres.

Artikel 6 : Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van Kruze zolang u niet aan alle voorwaarden op grond van de overeenkomst heeft voldoen. Het risico ter zake van de producten gaat over op u op het moment van  de aflevering.

Artikel 7 : Klachten

Elke klacht in verband met een gebrek aan de producten dient gemeld te worden aan Kruze op het email adres : info@kruze.be.

De koper dient zijn klacht in te dienen binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek. Gebreken met koffie en thee dienen onmiddellijk te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

U heeft bijgevolg de verplichting om direct bij aflevering na te gaan of de producten in overeenstemming zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient u Kruze hiervan binnen de bovenvermelde termijnen op de hoogte te brengen.

Kruze stelt hoge eisen aan haar koffies en thee producten. Elke klacht in verband met deze goederen nemen wij ter harte en wij komen ter plaatste om de gebreke samen vast te stellen.

Artikel 8 : Waarborg

Kruze geeft slechts een waarborg voor de geleverde goederen die overeenstemt met de geboden waarborg door de fabrikant van deze goederen. Kruze is slechts een doorverkoper voor accessoires en apparaten en vervult naar de koper toe slechts een doorgeeffunctie tijdens de garantieperiode naar de fabrikant.

Slechts in het geval van kwaad opzet of grove schuld door Kruze is er sprake van betaling tot schadevergoeding. De schade kan nooit hoger oplopen dan het bedrag vermeld op de factuur waardoor de schade werd veroorzaakt. Kruze is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 9 : Herroepingsrecht

De koper heeft volgens artikel 7:5 BW het recht om binnen 7 kalenderdagen na aflevering, zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn verzakingsrecht uitoefenen.Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kruze heeft teruggezonden, is de koop een feit. Alvorens over te gaan tot terugzending, dient de koper Kruze hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. Voorts dient de koper in staat te zijn om te bewijzen dat de goederen tijdig werden teruggestuurd, door middel van bewijs afgeleverd door de post.

De kosten verbonden aan terugzending zijn ten titel van de koper. Kruze zal binnen een termijn van 14 kalenderdagen de betaalde sommen terugbetalen.

Verdere inlichtingen kan u vinden op de pagina <<RETOUR PAGINA TOEVOEGEN>>.

Artikel 10 : Feedback door derde partij

Indien je bestelling plaats via onze webshop, ga je akkoord met het ontvangen van een formulier voor feedback van derde partij customer reviews (cusrev.com). 7 dagen nadat we de bestelling afsluiten (na betaling en verzending van de goederen) ontvang je een mail met vraag om feedback te geven.

Customer reviews zal geen gebruik maken van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan deze review. Om de review te sturen krijgen ze inzicht in de uitgevoerde bestelling en gegevens als e-mail, naam en voornaam.

Deze dienst is actief sinds 1/5/2019

Artikel 11 : Loyalty (Bonen) program

Vanaf 1/5/2019 werd een loyalty program geactiveerd op de webshop. Via dit programma kan je “bonen” verdienen, die je recht geven op korting bij toekomstige aankopen. Je verdient 1 boon per EURO uitgegeven in de webshop. Deze bonen kan je terug inruilen bij toekomstige aankopen. Je hebt 50 bonen nodig voor 1 EUR korting.

Bij registratie op de website ontvang je 50 bonen en voor een review op eerder aangekochte producten ontvang je eveneens 50 bonen.

Bonen kunnen nooit ingewisseld worden tegen geld en gelden alleen voor aankopen op de webshop. Bonen verdiend na 1/5/2019 blijven slechts 1 jaar geldig.

Kruze heeft het recht om het bonen saldo aan te passen in geval dat fraude opgemerkt wordt.  Tevens heeft Kruze het recht om bonen bij te geven voor promotionele acties, zoals doorverwijzen van een vriend naar onze site, verjaardag, google reviews etc.

Artikel 12 : Toepasselijk Recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank is deze van Leuven.

LinkedIn
LinkedIn
Share